Obchodní podmínky

Identifikační a kontaktní údaje prodávající

Prodávajícím je Ester Honysová, IČO: 017 02 670, se sídlem Coriových 813/5, Vokovice, 160 00 Praha 6 (dále jen „prodávající“).

Adresa pro doručování: 

[Coriových 5, Praha 6, 160 00]

Adresa pro elektronickou komunikaci:       

e.honysova@gmail.com


Úvodní ujednání

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu s § 1751 odst. 1 a § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“),vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklá v souvislosti anebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávající a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávající, který prodávající provozuje prostřednictvím sociální sítě Instagram na adrese by_esti_ (dále jen „internetový obchod“).

 2. Tyto obchodní podmínky mají aplikační přednost před použitím občanského zákoníku tam, kde to občanský zákoník vysloveně nezakazuje. V případě, že některá otázka není upravena těmito obchodními podmínkami, budou použity právní předpisy České republiky, zejména občanský zákoník.

 3. Ujednání odchylná od ujednání těchto obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ujednáními těchto obchodních podmínek.

 4. Spotřebitelem se rozumí každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná (dále jen „spotřebitel“). Podnikatelem se rozumí každý, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. 

 5. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. 

Uzavření kupní smlouvy

 1. Internetový obchod obsahuje fotky zboží nabízeného prodávající k prodeji.

 2. Složení a vlastnosti nabízeného zboží, jeho kupní cenu a náklady na dodání zboží prodávající sdělí kupujícímu před uzavřením kupní smlouvy na základě písemného dotazu kupujícího (zprávy) zaslaného prodávající prostřednictvím sociální sítě Instagram. 

 3. Nabídka prodeje zboží umístěná v internetovém obchodu je nezávazná a prodávající není povinna uzavřít kupní smlouvu ohledně nabízeného zboží. Nabídka zboží v internetovém obchodu není právně závaznou nabídkou ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku. Jde pouze o výzvu adresovanou kupujícím k zaslání závazného návrhu na uzavření kupní smlouvy (objednávky).

 4. Pro objednání zboží kupující sdělí prodávající specifikaci a množství zboží, které má zájem koupit, a své identifikační, kontaktní, fakturační a doručovací údaje (dále jen „objednávka“). Objednávka je návrhem kupujícího na uzavření kupní smlouvy ve smyslu § 1731 občanského zákoníku.

 5. Kupující je povinen poskytnout prodávající pouze úplné a pravdivé údaje. Pokud kupující neposkytne prodávající úplné a pravdivé údaje, prodávající není povinna objednané zboží kupujícímu odevzdat. 

 6. Prodávající požaduje zaplacení nákladů na dodání zboží a části kupní cenu anebo celé kupní ceny předem. 

 7. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy prodávající sdělí kupujícímu platební údaje k zaplacení nákladů na dodání a kupní ceny objednaného zboží a kupující náklady na dodání zboží a část kupní ceny (bude-li prodávající požadovat zaplacení části kupní ceny předem),případně náklady na dodání a celou kupní cenu (bude-li prodávající požadovat zaplacení celé kupní ceny předem) zaplatí. Nebude-li prodávající požadovat zaplacení nákladů na dodání zboží a kupní ceny či její části předem, vzniká kupní smlouva okamžikem, kdy prodávající sdělí kupujícímu platební údaje k zaplacení nákladů na dodání a kupní ceny objednaného zboží.

 8. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinna uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve jakýmkoli způsobem porušily své povinnosti vůči prodávající.

 9. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám a bere na vědomí, že výše těchto nákladů plně závisí na podmínkách internetového nebo telefonického připojení, které kupující využívá.

 10. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněna kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu zaplacenou kupní cenu a náklady na dodání zboží bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

Kupní cena zboží a platební podmínky

 1. Kupní cenu zboží a náklady na  dodání zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávající pouze bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávající, který prodávající sdělí kupujícímu.

 2. Kupující je povinen platbu kupní ceny a nákladů na dodání zboží identifikovat variabilním symbolem, který prodávající sdělí kupujícímu.

Odstoupení od kupní smlouvy bez uvedení důvodu

 1. Kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů:

  a) od převzetí zboží kupujícím nebo jím určenou třetí osobou (jinou než dopravcem),nebo

  b) od převzetí poslední dodávky zboží kupujícím nebo jím určenou třetí osobou (jinou než dopravcem) v případě, kdy kupující objednal různé zboží v rámci jedné objednávky, avšak prodávající mu je dodala zvlášť ve dvou nebo více dodávkách, nebo

  c) od převzetí poslední položky nebo části zboží kupujícím nebo jím určenou třetí osobou (jinou než dopravcem) v případě, kdy je prodávající dodáváno po částech zboží sestávající z několika položek nebo částí.

 2. Doporučeným způsobem odstoupení od kupní smlouvy je písemné odstoupení, odeslané na adresu elektronické pošty prodávající dle odst. 1.1 anebo prostřednictvím sociální sítě Instagram (zprávy). V odstoupení je kupující povinen uvést své jméno a příjmení a variabilní symbol, pod kterým koupené zboží zaplatil. 

 3. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář dle nařízení vlády č. 363/2013 Sb., který tvoří přílohu těchto obchodních podmínek.

 4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle odst. 5.1 se kupní smlouva od počátku ruší. Kupující je povinen zboží zaslat nebo předat prodávajícímu do 14 dnů ode dne, kdy bylo odstoupení od kupní smlouvy doručeno prodávající. Zboží musí být prodávající vráceno nepoškozené a neopotřebené, s veškerým příslušenstvím a s kompletními doklady (doklad o koupi, návod, záruční list) a, je-li to možné, v původním obalu. Kupující je povinen zaslat zboží na adresu dle odst. 1.1.

 5. Poté, co kupující vrátí zboží prodávající je prodávající oprávněna provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno apod.

 6. V případě odstoupení od smlouvy dle odst. 5.1  prodávající vrátí kupujícímu do 14 dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy kupní cenu včetně již uhrazených nákladů na dodání zboží. Bez ohledu na lhůtu uvedenou v předchozí větě není prodávající povinna zaslat kupní cenu kupujícímu zpět dříve, než jí kupující zboží doručí zpět, popř. než jí kupující prokáže, že zboží prodávající odeslal.

 7. V případě odstoupení od kupní smlouvy nese kupující náklady spojené s vrácením zboží, a to i v případě, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou cestou.

 8. Tento článek se nepoužije na kupní smlouvu, která byla uzavřena mezi prodávajícím a kupujícím, který není spotřebitelem. Kupující, který není spotřebitelem, je oprávněn odstoupit pouze z důvodů uvedených v občanském zákoníku.

Odpovědnost kupujícího za snížení hodnoty vráceného zboží

 1. Kupující neodpovídá v souvislosti s odstoupením od kupní smlouvy dle odst. 5.1 za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím způsobem, který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží včetně jeho funkčnosti (jinak řečeno způsobem, jakým by se kupující mohl s povahou a vlastnostmi zboží obeznámit v kamenném obchodě). 

 2. V případě, že zboží bude prodávajícímu doručeno poškozené, opotřebené (jinak než způsobem nutným k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží),bez visaček, štítků apod., odpovídá kupující prodávající za snížení hodnoty zboží tímto způsobené. Prodávající je v takovém případě oprávněna započíst svůj nárok na snížení hodnoty vráceného zboží oproti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny zboží. 

 3. Za poškození zboží není považováno poškození původního obalu, vzniklé v důsledku vybalení zboží.

Dodání zboží

 1. Prodávající zajistí doručení zboží na doručovací adresu, kterou kupující uvede v objednávce. 

 2. Kupující je povinen převzít zboží při dodání. 

 3. Prodávající vyrozumí kupujícího o marném pokusu dodání zboží a poskytne mu přiměřenou lhůtu k vyjádření, zda má zájem o opětovné zaslání zboží. 

 4. Pokud kupující v dodatečné lhůtě dle odst. 7.4 požádá o opětovné zaslání zboží, bude mu zboží opětovně zasláno po uhrazení nákladů na dodání zboží. 

 5. Pokud kupující v dodatečné lhůtě dle odst. 7.4 nepožádá o opětovné zaslání zboží anebo se vyjádří, že o zboží již nemá zájem, je prodávající oprávněna zboží vhodným způsobem prodat; na tento prodej se uplatní § 2428 občanského zákoníku. 

 6. Náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího v nezbytně nutné výši je prodávající oprávněna vůči kupujícímu započíst oproti výtěžku prodeje.

 7. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu či faktickým převzetí zásilky kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen. Kupující je taktéž povinen zkontrolovat fyzicky všechno dodané zboží, a pokud nese nějaké známky poškození, neprodleně kontaktovat prodávající. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

Odpovědnost za vady při převzetí a záruka za jakost

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávající za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávající, se řídí obecně závaznými právními předpisy (zejména §§ 1914 až 1925 a §§ 2099 až 2117 občanského zákoníku a v případě spotřebitele §§ 2161 až 2174 občanského zákoníku a příslušnými ustanoveními zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů). 

 2. Ujednání uvedená dále v tomto článku se nepoužijí na kupujícího, který není spotřebitelem. 

 3. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
  a) má zboží vlastnosti, které prodávající uváděla a které je uvedeno v kupní smlouvě, popř. v objednávce, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce zboží popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  b) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající v internetovém obchodu uvádí (obvykle v popisu zboží) nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
  c) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  d) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 4. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

 5. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době 24 měsíců od jeho převzetí. 

 6. Kupující je povinen zjištěnou vadu zboží reklamovat bez zbytečného odkladu poté, co vadu zboží zjistí, nejpozději však do 30 dnů od zjištění vady.

 7. Není-li to vzhledem k povaze vady nepřiměřené, může kupující požadovat dodání nového zboží bez vad, avšak týká-li se vada jen součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li takový postup možný, může kupující od kupní smlouvy odstoupit. Jde-li však o takovou vadu zboží, jejíž výměna za nové zboží by byla vzhledem k povaze vady neúměrná (zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu),má kupující právo pouze na bezplatné odstranění vady.

 8. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě (třetí reklamace pro stejnou vadu) nebo pro větší počet vad (nejméně 3 vady současně, z nichž každá brání řádnému užívání zboží, nebo 4 různé odstranitelné vady). V takovém případě má kupující i právo od kupní smlouvy odstoupit.

 9. Neodstoupí-li kupující od kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad či na výměnu součásti zboží nebo na bezplatnou opravu zboží (viz odst. 8.7),může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

 10. Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží (resp. zboží nemá vadu) v následujících případech: 

  a) Pokud bylo zboží prodáno jako vadné za nižší cenu a tento nedostatek byl uveden ve specifikaci konkrétního zboží nebo pro tento nedostatek byla sjednána nižší cena. Totéž platí u použitého zboží v míře odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení zboží, kterou mělo zboží při převzetí kupujícím. 

  b) Pokud došlo ke změně vlastností zboží, která je způsobena opotřebením zboží způsobeným obvyklým užíváním, nesprávným užíváním zboží, včetně nedodržení návodu k použití a údržbě, nedostatečnou nebo nevhodnou údržbou zboží (např. při nesprávným praním, žehlením, použitím nesprávného pracího prostředku apod.),přirozenou změnou materiálů, z nichž je zboží vyrobeno, poškozením ze strany kupujícího, třetí osoby nebo poškozením způsobeným vyšší mocí a v dalších případech stanovených občanským zákoníkem. 

  c) V případě, že kupující před převzetím zboží o vadě věděl (např. bylo-li to výslovně a srozumitelně uvedeno v popisu zboží v kupní smlouvě).

Uplatnění reklamace

 1. Kupující uplatňuje práva z vadného plnění (dále též „reklamace“) u prodávající, není-li sjednáno jinak, a to bez zbytečného odkladu poté, co vada vyšla najevo, nejpozději však do 30 dnů od zjištění vady. Další užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady a následné znehodnocení zboží nebo nemožnost posouzení příčiny vady. Reklamace, která nebude uplatněna včas, bude posouzena jako neoprávněná. 

 2. V rámci reklamace musí kupující uvést své kontaktní údaje a popis vady. Při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady je kupující povinen uvést způsob, jakým chce reklamaci vyřídit (tedy jakým způsobem požaduje vadu odstranit). Změna volby způsobu vyřízení reklamace bez souhlasu prodávající je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

 3. Lhůta pro vyřízení reklamace běží od okamžiku uplatnění (oznámení) reklamace. Kupující předá či doručí zboží prodávající nebo do místa určeného k opravě současně nebo následně po uplatnění reklamace. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

 4. Prodávající je povinna kupujícímu, který je spotřebitelem, vydat písemné potvrzení o tom, kdy reklamaci uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje. Prodávající dále vydá potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

 5. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci kupujícího, který je spotřebitelem, ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. O reklamaci kupujícího, který není spotřebitelem, rozhodne prodávající nebo jím pověřený pracovník bez zbytečného odkladu, nedohodne-li se s kupujícím jinak. Do této doby se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží k odbornému posouzení vady.

 6. Reklamace kupujícího, který je spotřebitelem, včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší době. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení kupní smlouvy. Reklamace kupujícího, který není spotřebitelem, včetně odstranění vady bude vyřízena ve lhůtě sjednané mezi prodávajícím a kupujícím.

 7. Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. 

 8. Kupující je povinen vyzvednout si reklamované zboží nejpozději do 15 dnů od uplynutí doby, kdy měla být reklamace vyřízena, případně do 15 dnů od vyrozumění o jejím vyřízení, pokud se prodávající a kupující nedohodnou jinak. 

 9. V případě, že si kupující nevyzvedne reklamované zboží ani po uplynutí 15 dnů poté, co jej prodávající vyrozuměla o vyřízení reklamace, kupující souhlasí, že prodávající je oprávněna nevyzvednuté zboží prodat, na což upozorní kupujícího v rámci vyrozumění o vyřízení reklamace, nebo kdykoli později; na tento prodej se uplatní § 2428 občanského zákoníku. Je-li reklamované zboží neprodejné nebo značně poškozené, je prodávající oprávněna po marném uplynutí lhůty 30 dnů toto zboží zničit nebo vyhodit.

Další práva a povinnosti smluvních stran

 1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

 2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázána žádnými kodexy chování ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

 3. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky či webového rozhraní internetového obchodu nebo v důsledku jejich užití této v rozporu s jejich určením.

 4. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávající vrátit i poskytnutý dárek.

 5. Kupující není oprávněn postoupit třetí osobě jakoukoli pohledávku za prodávajícím bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího.

Zpracování osobních údajů 

 1. Prodávající zpracovává osobní údaje kupujících, kteří jsou fyzickými osobami, a to zejména jejich identifikační, kontaktní, fakturační a doručovací údaje.

 2. Prodávající dbá na to, aby zpracování osobních údajů bylo zákonné, korektní, transparentní, přesné, důvěrné a osobní údaje byly zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu. Prodávající dbá též na to, aby osobní údaje byly řádně zabezpečeny a aby při zpracování osobních údajů byla dodržena veškerá pravidla stanovená obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) jakož i dalšími právními předpisy v oblasti nakládání s osobními údaji a jejich ochrany. 

 3. Prodávající zpracovává osobní údaje za účelem (i) uzavření a plnění kupní smlouvy, (ii) plnění právních povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, (iii) určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků (zejména právních nároků vyplývajících z uzavřené kupní smlouvy) a (iv) evidence zákazníků, jejich objednávek a případných reklamací.

 4. Prodávající může poskytovat osobní údaje zejména příjemcům, jejichž služby využívá v rámci provozování internetového obchodu. Jedná se zejména o subjekty poskytující účetní, tiskové a poštovní služby. 

 5. Prodávající bude zpracovávat osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu jejich zpracování. Zánikem jednoho z právních základů pro zpracování osobních údajů není dotčeno zpracování osobních údajů (v nezbytném rozsahu) na základě jiného právního základu (a za příslušným účelem). Prodávající nebude zpracovávat osobní údaje déle než 10 let, nestanoví-li obecně závazný právní předpis delší dobu zpracování osobních údajů.

 6. Každý kupující, který je fyzickou osobou, má v souvislosti se zpracováním osobních údajů tato práva: právo na přístup k osobním údajům (za podmínek čl. 15 GDPR),právo na opravu osobních údajů (za podmínek čl. 16 GDPR),právo na výmaz osobních údajů (za podmínek čl. 17 GDPR),právo na omezení zpracování osobních údajů (za podmínek čl. 18 GDPR),právo vznést námitku proti zpracování (za podmínek čl. 21 GDPR),právo na přenositelnost osobních údajů (za podmínek čl. 20 GDPR) a právo podat stížnost u dozorového orgánu (Úřadu pro ochranu osobních údajů).

Řešení sporů

 1. Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

 2. Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona o ochraně spotřebitele právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.

 3. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé. 

 4. Kupující, který je spotřebitelem, má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce www.ec.europa.eu/consumers/odr/.

Závěrečná ujednání

 1. Kupní smlouva a tyto obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

 2. Znění těchto obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ujednáním nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá z kupních smluv uzavřených za doby účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 3. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

 4. Kupující má možnost sdělit prodávající případné stížnosti v písemné formě, popř. elektronicky prostřednictvím e-mailu na elektronickou adresu prodávajícího (viz odst. 1.1). Prodávající si však vyhrazuje právo nereagovat na stížnosti třetích osob, které neuzavřely s prodávající kupní smlouvu.

 5. Je-li některé ujednání obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ujednání nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ujednání co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ujednání není dotknutá platnost ostatních ujednání. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

 6. Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost a nabývají účinnosti dne 4.10. 2020.